Overslaan en naar de inhoud gaan

SERVICEVOORWAARDEN

1. DEFINITIE

HET BEDRIJF: SA N2COM, met maatschappelijke zetel te rue Longue 286, 1620 Drogenbos, ingeschreven bij de Carrefour Banque des Entreprises onder nummer 0423.125.777, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer David Niechcicki in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.

DE INFLUENCER: Een onafhankelijke professionele blogger op het internet en sociale netwerken die zich vrijwillig heeft geregistreerd op WWW.MRSHAREPA.BE. Ze communiceren regelmatig op hun netwerken die al het onderwerp zijn van een groot aantal bezoeken van internetgebruikers.

MRS SHAREPA BOX: HET BEDRIJF stuurt regelmatig een doos met ongeveer 10 producten van verschillende merken van derden naar DE INFLUENCER. Deze producten komen overeen met het belang van DE INFLUENCER waar hij of zij bekend om staat, zoals bijvoorbeeld: baby’s of gezonde voeding.

WWW.MRSHAREPA.BE: De website waarop DE INFLUENCER zich heeft geregistreerd en waarop ze een beveiligde toegang hebben waar ze de beschrijvende bladen en media met betrekking tot elk van deze producten kunnen downloaden die zijn ingevoegd in de MRS SHAREPA BOX en waar men kan converseren in de vorm van berichten met de manager van deze producten.

SERVICE: Vertegenwoordigt alle tools die HET BEDRIJF ter beschikking stelt van DE INFLUENCER om producten van derden te ontdekken in verband met zijn belangengroepen. Deze omvatten de MRS SHAREPA BOX en WWW.MRSHAREPA.BE die hen in staat stellen om toegang te krijgen tot de informatie over kwaliteitsproducten en deze, als ze dat willen, door te geven op de sociale netwerken en sites waarop DE INFLUENCER actief is.

2. DOEL

Het doel van deze Servicevoorwaarden is het definiëren van de algemene voorwaarden voor het aanbieden van MRS SHAREPA-services, hierna “DE DIENST” genoemd, en de gebruiksvoorwaarden van de DIENST door DE INFLUENCER.

Elke toegang tot en/of gebruik van de DIENSTEN impliceert de acceptatie en naleving van alle voorwaarden van deze Voorwaarden en hun onvoorwaardelijke acceptatie. Ze vormen daarom een contract tussen het BEDRIJF en DE INFLUENCER.

Ingeval DE INFLUENCER de huidige of een deel van de huidige servicevoorwaarden niet wenst te accepteren, wordt hen gevraagd afstand te doen van enig gebruik van de DIENST.

3. VERPLICHTING VAN HET BEDRIJF

In ruil voor publicaties geproduceerd door DE INFLUENCER, verbindt het BEDRIJF zich ertoe om op regelmatige basis een gratis MRS SHAREPA BOX naar DE INFLUENCER te sturen en garandeert het gratis gepersonaliseerde toegang tot de DIENSTEN.

Zodra de registratie van DE INFLUENCER is bevestigd op WWW.MRSHAREPA.BE, zal HET BEDRIJF hen een login en wachtwoord sturen om verbinding te maken met de site.

HET BEDRIJF is vastbesloten ervoor te zorgen dat de MRS SHAREPA BOX hoogwaardige producten bevat en beschikbaar is bij de consument in eersteklas verkoopnetwerken.

HET BEDRIJF verbindt zich ertoe de publicaties van de Influencer die het voorwerp uitmaken van dit contract te delen op haar sociale netwerken, met de vermelding dat het BEDRIJF de mogelijkheid zal waarderen om alle of een deel van deze publicaties te delen op basis van hun redactionele inhoud.

4. VERPLICHTING VAN DE INFLUENCER

DE INFLUENCER verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de verschillende informatie die via de DIENST wordt ontvangen te verspreiden en door te sturen op alle communicatiemedia die worden vermeld bij registratie op een frequentie die overeenkomt met de gebruikelijke praktijk, in een stijl, toon en persoonlijkheid die consistent is met het merkimago van de Bedrijf en zijn publieke doelwit.

Voor elk van hun berichten en/of berichten gaat DE INFLUENCER akkoord met:

Het koppelen aan de hashtag-code “#MRSSHAREPA”, dit zijn essentiële gegevens die het BEDRIJF in staat stellen contact te houden met INFLUENCER en een perfecte opvolging van hun activiteiten te verzekeren.
Het gebruik van producten, informatie, materialen en media die door de DIENST beschikbaar worden gesteld.
Het stellen van vragen of maken van opmerkingen over producten en materialen die zijn bijgevoegd in de MRS. SHAREPA BOX en toegankelijk in de DIENST met behulp van de berichten die beschikbaar zijn in de persoonlijke ruimte van DE INFLUENCER op WWW.MRSSHAREPA.BE

5. TOEWIJZING VAN RECHTEN

DE INFLUENCER bevestigt de autorisatie en verklaart, voor zover nodig, aan het BEDRIJF alle economische rechten toe te kennen in de publicaties (inclusief illustraties, afbeeldingen, video’s, geluiden, enz.) die in het kader van dit contract zijn gemaakt.

Deze opdracht wordt op exclusieve basis rechtsbescherming verleend voor alle landen en de hele tijd, en dit, voor elke vorm van exploitatie met betrekking tot het reproductierecht op alle ondersteuningen, het recht van mededeling aan het publiek, evenals het recht op reproductie, aanpassing en afgeleide rechten.

Het BEDRIJF kan de publicaties waarop dit contract betrekking heeft, vrijelijk gebruiken en hergebruiken, geheel of gedeeltelijk, in al zijn vormen, op alle media (inclusief internet) en alle grafische, audiovisuele, digitale, enz. processen.

Het BEDRIJF zal de naam van DE INFLUENCER vermelden met betrekking tot de publicaties die zij zullen delen.

6. GARANTIES VAN DE INFLUENCER

DE INFLUENCER garandeert het BEDRIJF dat hun communicatie naleving van de geldende wetten en voorschriften ondersteunt, dat het met name geen inhoud bevat van illegale en/of pornografische aard of racisme, lasterlijk of aanzetten tot enige vorm van discriminatie of extremisme, of dat het waarschijnlijk schadelijk is voor het imago van het BEDRIJF en de producten en informatie die zijn bijgevoegd in de MRS SHAREPA BOX die beschikbaar zijn op de DIENSTEN. Zij verbinden zich ertoe de DIENSTEN en producten en merken die met hen verbonden zijn niet af te breken.

DE INFLUENCER vrijwaart het BEDRIJF van alle claims die derden kunnen maken als gevolg van de publicaties voorzien in dit contract. Zij garanderen uitdrukkelijk dat de publicaties niet zijn gemaakt in strijd met de rechten van een derde partij, en in het bijzonder dat ze geen enkel element bevatten waarop een derde partij een auteursrecht, een recht op het imago of enig ander recht zou kunnen doen gelden.

DE INFLUENCER verbindt zich ertoe het Bedrijf schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade of verliezen die het heeft geleden (inclusief gerechtskosten en juridische of transactionele schadevergoedingen) als gevolg van een schending van de verzekering en de hierin gegeven garanties.

7. DIVERSEN

De Partijen verbinden zich ertoe het vertrouwelijke karakter te respecteren van alle informatie die zij onderling verstrekken, en met name de juridische, economische, financiële, technische en commerciële informatie die hun in het kader van dit contract onder de aandacht is gebracht of zal worden derde partijen deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij te hebben verkregen, behalve op bevel van een rechtbank of toezichthoudende autoriteit. De Partijen verbinden zich ertoe de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel na te komen gedurende de duur van het contract en gedurende een periode van één (1) jaar na de datum waarop DE INFLUENCER niet langer deelneemt aan de DIENSTEN.

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.